Misija

Preduzeće svoju misiju sagledava u kontinuiranom i kvalitetnom obavljanju poverenih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj posluje.


Svrha postojanja, rada i razvoja Preduzeća je ispunjenje značajne društvene uloge u zadovoljavanju potreba korisnika usluga uz modernu organizaciju, menadžment i stručnost, visoki profesionalizam svih zaposlenih što će omogućiti sigurno i redovno pružanje komunalnih usluga. Preduzeće svojim načinom organizovanja, modalitetima funkcionisanja i kvalitetima usluga koje pruža, bitno utiče na kvalitet života najširih slojeva društva.
 
Preduzeće je u cilju što kvalitetnijeg ispunjenja svojih ciljeva primenilo savremeni pristup organizaciji svog rada kroz kontinuirani proces praćenja i zadovoljenja potreba korisnika usluga. Praćenje potreba i zahteva korisnika je omogućilo organizaciju kontinuiranog obavljanja delatnosti zbog kojih je Preduzeće i osnovano.
 
Ciljevi Preduzeća određuju težnje u postupcima zadovoljenja misije, željena buduća stanja i rezultate koje je potrebno ostvariti planiranim i organizovanim aktivnostima. Njima su određeni najznačajniji pokretači ukupne aktivnosti Preduzeća i sredstva kontrole razvoja.

Preduzeće je svoju misiju definisalo u nekoliko segmenata, koji čine osnovni okvir poslovanja i razvoja preduzeća, a to su:
 • Kontinuirano i kvalitetno obavljanje svojih delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne sredine u kojoj deluje. 
 • Intenzivna saradnja sa građanima i privrednim subjektima, kao korisnicima usluga i razvoj ekološke svesti i odgovornosti. 
 • Poštovanje principa održivog razvoja, stalna briga o zadovoljstvu svojih zaposlenih i svih korisnika usluga, kao i o njihovoj dobrobiti.
Svojim načinom organizovanja, modalitetima funkcionisanja i kvalitetima usluga koje pruža, Preduzeće bitno utiče na kvalitet života najširih slojeva društva.
 
Svoju misiju Preduzeće sprovodi kroz intenzivnu saradnju sa stanovništvom uz razvoj ekološke svesti i odgovornosti, poštovanjem principa održivog razvoja, stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika usluga i njihovoj dobrobiti.

Vizija

Vizija Preduzeća je vodeća pozicija među javnim komunalnim preduzećima na teritoriji Republike Srbije, prepoznatljivost u odnosu na konkurenciju u okruženju kroz primenu najbolje dostupne prakse, koja će u budućem periodu postavljati više standarde, kako u oblasti vršenja usluga, tako i u oblasti investicija, ekonomske opravdanosti koja ne samo da uvodi nova pravila, nego ih i predviđa i kreira uz poštovanje principa zaštite životne sredine.


Preduzeće je posvećeno cilju da poštovanjem načela konkurencije, ekonomičnosti, efikasnosti i zaštiti životne sredine u svim segmentima svog poslovanja ostvaruje visok kvalitet i trajno pružanje poverenih komunalnih usluga.


Svoju viziju Preduzeće planira da ostvari strategijom konstantnog ulaganja u razvoj i modernizaciju postojećih kapaciteta primenom novih tehnoloških rešenja u cilju da svojim korisnicima ponudi raznovrsniju i kvalitetniju uslugu u skladu sa zahtevima korisnika i društvene zajednice, a samim tim i unapredi ukupno poslovanje i razvija pozitivan način poslovanja.

Ciljevi

JKP Šumadija Kragujevac svoje ciljeve za poslovnu 2020. godinu sagledava kroz ostvarenje sledećih ciljeva: 
 • Strateški ciljevi Preduzeća definisani Zakonom o javnim preduzećima i Dugoročnim planom poslovne strategije i razvoja Preduzeća za period 2017. - 2026. godine
 • Operativni ciljevi sadržani u Planu i Programu poslovanja, Planu nabavki Preduzeća za 2020. godinu
Zakonom o javnim preduzećima propisano je da se svako javno preduzeće osniva i posluje radi obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i unapređenja u obavljanju delatnosti od opšteg interesa, obezbeđivanja tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja, sticanja dobiti i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.
 
Zakonom o komunalnim delatnostima propisano je da je vršilac komunalne usluge dužan da organizuje svoj rad i poslovanje na način koji obezbeđuje: 
 • trajno i nesmetano pružanje komunalnih usluga korisnicima, pod uslovima i na način na koji to određuje Zakon, propisima i standardima donetim na osnovu zakona
 • propisani ili ugovoreni kvalitet komunalnih usluga koji podrazumeva tačnost u pogledu rokova, sigurnost korisnika u dobijanju usluga i zdravstvenu i higijensku ispravnost u skladu sa propisima
 • razvoj i unapređenje kvaliteta i vrsta komunalnih usluga, kao i
 • unapređenje organizacije i efikasnosti rada.
Ciljevi Preduzeća za 2020. godinu su u skladu sa ciljevima predviđenim Srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja broj 10-2901 od 03.03.2017. godine i Dugoročnim planom poslovne strategije i razvoja broj 10-2900 od 03.03.2017. godine, vršenjem usluga sa što manje troškova, brigom o zaštiti životne sredine, zaštitom zdravlja zaposlenih na radu, poboljšanjem profesionalnih performansi zaposlenih, poboljšanjem efikasnosti dnevnog upravljanja u vršenju usluga i optimizacijom istih, racionalnom potrošnjom pogonskog goriva, kao i svih drugih resursa, racionalnim poslovanjem, povećanjem dobiti iz tekućeg poslovanja i povećanjem broja korisnika.

Rukovodstvo Preduzeća pozvalo je sve zaposlene da, u skladu sa utvrđenim ovlašćenjima i odgovornostima, daju puni doprinos realizaciji usvojenih ciljeva, ispunjavanjem zahteva zakonskih propisa i primenom dokumenata integrisanih sistema menadžmenta (IMS) i Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Na taj način želimo neprekidno da unapređujemo: 
 • Zadovoljstvo korisnika naših usluga i drugih zainteresovanih strana
 • Stepen ostvarivanja ciljeva Preduzeća, posebno onih koji se odnose na nivo procesa, usluga i organizacije u celini
 • Nivo kvaliteta usluga i učinaka zaštite životne i radne sredine
 • Partnerstvo, poverenje lokalne samouprave i društva u celini i porast broja korisnika naših usluga
 • Finansijski rezultat u cilju investiranja u nova znanja, tehnologije i opremu
 • Zadovoljstvo zaposlenih i njihov doprinos realizaciji ovih ciljeva
Preduzeće je definisalo ciljeve za posmatranu godinu, kao i planske aktivnosti za ostvarivanje povećanja nivoa usluga, broja korisnika, nivoa zaštite životne sredine, dobiti iz poslovnih aktivnosti. Najznačajnije informacije vezane za potrebe korisnika kao i ekspeditivnost našeg odgovora na iste, Preduzeće dobija od organizacione celine Kontakt centar. Znatna pažnja je usmerena i na informisanost korisnika usluga o načinu zadovoljenja svojih potreba i mogućnostima koje Preduzeće nudi. Ove aktivnosti su izvršene kroz medijsko praćenje rada Preduzeća.

Ključni operativni ciljevi Preduzeća za poslovnu 2020. godinu su: 
 • Porast kvaliteta usluga iznošenja i deponovanja smeća, čišćenja i pranja javnih površina, sakupljanja sekundarnih sirovina, letnjeg i zimskog održavanje ulica i puteva, horizontalnog i vertikalnog održavanja gradskih saobraćajnica
 • Povećanje obima poslovanja u delokrugu reciklaže kroz nabavku nove opreme i planiranih aktivnosti za razvoj tržišta, kao i razvijanje svesti o primarnoj selekciji otpada
 • Unapređenje i osavremenjavanje mehanizacije, odnosno komunalnih vozila i mašina, čime bi se unapredio proces rada, povećala produktivnost i smanjili troškovi održavanja mehanizacije, kroz nabavku određenog broja novih vozila
 • Smanjenje operativnih troškova na svim nivoima, u svim fazama realizacije poslovnih procesa, što predstavlja jedan od stalnih ciljeva u svim poslovnim godinama
 • Poslovanje u skladu sa uvedenim sistemom kvaliteta i uspostavljenim sistemom Finansijskog upravljanja i kontrole.
 • Unapređenje profesionalnih performansi zaposlenih kroz konstantne obuke i edukacije
 • Unapređenje postojećih rešenja i stvaranje uslova za uvođenje jedinstvenog informativnog sistema