Reklamacije

Image

JKP Šumadija Kragujevac, u skladu sa članom 56. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača (“Službeni glasnik RS” broj 62/2014) ističe sledeće 

 

OBAVEŠTENJE
O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA 

 

         Potrošač može izjaviti reklamaciju na kvalitet izvršene usluge i naplatu usluge i to: 

 1.  Lično, popunjavanjem prigovora u kancelariji uslužnog korisničkog centra JKP Šumadija Kragujevac, ulica Kralja Petra I broj 22, reklamacije za usluge parkiranja u poslovnicama JKP Šumadija Kraguevac u TC Radnički, 27. marta broj 19 i u Tržnici Aerodrom, Svetogorska broj 4;

 2.  Usmenim putem na telefon korisničkog centra JKP Šumadije Kragujevac korišćenjem besplatne linije: 0800 350-034;

 3.  Putem pošte na adresu JKP Šumadija Kragujevac, ulica Industrijska 12;

 4.  Putem elektronske pošte na adresu reklamacije@jkpsumadija.rs
          

             Lice zaduženo za reklamacije:           

                       Valentina Veljić
       Rukovodilac službe korisničkog centra


 • Na osnovu odredbi člana 29. Statuta JKP Šumadija Kragujevac, direktor preduzeća dana 29.04.2022. godine donosi sledeće:

                                                                                                                       R e š e nj e
  Obrazuje se savetodavno telo u sledećem sastavu.

  1.    Zorica Simović – predsednik
  2.    Marija Nikolić – član
  3.    Jovan Mišković – član
  4.    Nenad Petković – član
  5.    Zoran Nikolić – predsednik Organizacije potrošača Kragujevac

  Zadatak savetodavnog tela je da daje mišljenje trgovcu odnosno JKP Šumadija Kragujevac, kada odlučuje o pravima i obavezama potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa. 

  Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u odredbama čl. 82 stav 4. Zakona o zaštiti potrošača.

 • Na osnovu odredbi člana 29. Statuta JKP Šumadija Kragujevac , direktor preduzeća dana 19.11.2020. godine donosi sledeće:

                                                                                                                       R e š e nj e
  Obrazuje se komisija u sledećem sastavu:

  1.    Valentina Veljić – predsednik
  2.    Nataša Pavlović – član
  3.    Darko Zečević – član
  4.    Marina Živojinović – član
  5.    Jelena Filipović – član – predstavnik Organizacije potrošača Kragujevac

  Zadatak komisije je da rešava po reklamacijama potrošača na pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa od strane trgovca – JKP Šumadija Kragujevac. 
   
  Pravni osnov za donošenje ove odluke nalazi se u odredbama čl. 92.  stav 2. Zakona o zaštiti potrošača.