Историјат

Комунално Јавно Предузеће "Чистоћа" Крагујевац основано је 1954. године и као такво пословало је све до 1973. године.У овом периоду од оснивања до шездесетих година за изношење смећа коришћена је колска запрега а смеће је чишћено ручно и сакупљано у дрвена корита. Одвожење смећа је вршено једном недељно и то у главној улици, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено.

Године 1963. набављена су 2 специјална возила за одвоз смећа - аутоподизача са корпом, тако да се даље прешло на одвожење смећа путем корпи. До овог периода улице су пране са уличних хидраната, а 1963. године набављена је и једна цистерна за прање улица.

Године 1970. ’’Чистоћа’’ је купила 4 специјална возила за одвоз смећа. Истовремено индивидуална домаћинства су снабдевена типизираним посудама - кантама за сакупљање смећа, чиме је елиминисано постојање кућних депонија на отвореном простору. Смеће је одвожено редовно - једном недељно.

Године 1973. предузеће мења статус и оснива се као Комунално Предузеће ’’Крагујевац’’ са солидарном одговорношћу Основних организација удруженог рада: ’’Чистоћа’’, ’’Хигијеничар’’, ’’Зеленило’’, ’’Нискоградња’’ и ’’Градска гробља’’. Циљ спајања ових ООУР-а било је кадровско јачање и здруживање средстава за одређене намене.
У овом периоду приступило се набавци типизираних судова за сакупљање смећа, контејнера од 1.100 литара, који су постављени у колективним насељима и у већим привредним субјектима.

Током 1976. године канте из домаћинства су уклоњене и  у улицама градског грађевинског реона су постављени контејнери и за индивидуална домаћинства.

У периоду од 1978. до 1986. предузеће послује као Основна организација удруженог рада ’’Чистоћа’’ у оквиру Комуналне радне организације ’’Крагујевац’’, у ком 1983. године долази до проширења споредне делатности и то делатношћу прикупљања и припреме за прераду ради стављања у промет отпадака, пре свега старог папира.

У периоду од 1986. до 1988. године послује као Комунална радна организација са правом иступања у своје име и за свој рачун. Ради се допуна основне делатности услугама прања и чишћења јавних површина удруживањем ООУР-а ’’Чистоћа’’ и ООУР-а ’’Хигијеничар’’. Циљ оваквог организовања је рационалније коришћење фактора производње, ефикасније организовање процеса рада, могућност избегавања додатних трошкова, адекватније вођење кадровске политике што је у целини допринело бољем пружању услуга у граду.

Одлуком је обезбеђено учешће представника оснивача и корисника услуга у одлучивању у одређеним питањима за пословање предузећа и то: цене комуналних услуга, планови и програми развоја, обим, квалитет и ниво комуналних услуга, именовање и разрешење пословног органа. Такође се образује и надзорни одбор који врши надзор над пословањем.

Осамдесетих година се приступило одвожењу смећа из приградских месних заједница, чиме се знатно увећава физички обим услуга. У периоду од 1978. до 1991. набављено је 11 специјалних возила за одвоз смећа. Тада се приступа одвожењу смећа два пута недељно, чиме се знатно добија на квалитету извршених услуга. Од 1980. до 1989. набављено је 6 цистерни за воду чиме се знатно допринело одржавању јавне хигијене.

Године 1988. и 1990. ’’Чистоћа’’ је купила 2 чистилице, а у побољшању квалитета чишћења коловоза. Такође је набављено у овом периоду и возило за прање контејнера, чиме се достигао максимум у вршењу услуга.

Дана 09.10.1991. године доношењем Закона о јавним предузећима 1990. године, Скупштина општине Крагујевац доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о организовању јавног предузећа за одржавање чистоће. Овом допуном образује се Управни одбор као орган управљања. У саставу Управног одбора улазе 3 представника оснивача и 2 представника радника предузећа. У предузећу се образује и надзорни одбор који чине 2 представника оснивача и 1 представник предузећа.

Године 1995. Због целокупне економске ситуације донета је Одлука о проширивању споредне делатности предузећа, на коју је сагласност дала и скупштина Града Крагујевца, а то је трговина на велико и трговина на мало мешовитом робом, а следеће године је извршена још једна допуна споредне делатности и то угоститељским услугама - бифеом.

Од 01.07.2003. године ЈКП ’’Хемија’’ послује у саставу ЈКП ’’Чистоће’’ а основана је 1989. године као предузеће за пружање димничарских услуга грађанима, установама и фирмама.

Од 15.05.2005. године извршена је реконструкција и пуштен је у рад јавни WЦ.

У 2006.години предузеће је отпочело нову делатност  а коју му је поверио Град Крагујевац. Наиме, отпочело се са пословима хватања и збрињавања напуштених паса и мачака тј., службом ,,Зоохигијене’’.

У 2008. години извршене су припреме за отпочињања процеса сакупљања и балирања старог папира.

У 2009. години реализована је набавка опреме потребне за балирање старог папира. Сам процес балирања отпочео је у септембру 2009. на локацији ЈКП “Чистоћа” Индустриска 12 Крагујевац.

У 2010. години склопљен је уговор са Секопаком, у складу са Законом о управљању отпадом, а којим је предвидјена примарна селекција отпада и дистрибуција предузећима која се баве рециклажом. За сваку дистрибуцију секундарних сировина за коју имамо документ о кретању отпада добијамо накнаду од Секопака. Са Министарством за заштиту животне средине склопљен је уговор о финансирању изградње рециклажног дворишта за који је ЈКП „Чистоћа“ обезбедила локацију, локална самоуправа инфраструктуру у складу са остварењем буџета, а република у наредној години обезбеђује објекат и опрему. Предузеће поред папира прикупља и ПЕТ амбалажу, стакло и најлон. До изградње рециклажног дворишта сортирање и балирање ПЕТ амбалаже вршило се у привременом објекту у Јовановцу на депонији.

Руководећи се циљевима Националне стратегије управљања отпадом, ЈКП „Чистоћа” је средином 2011. године, уз предходно анкетирање сеоског становништава, заједничких састанака на терену и поделе штампаног материјала у 40 села крагујевачке општине увела организовано сакупљање комуналног и амбалажног отпада.

Градско веће града Крагујевца својом Одлуком, од 15.11.2012.године, послове изградње и одржавања саобраћајница, као и зимске службе, које је до тада обављало ЈКП „Нискоградња”, поверава ЈКП „Чистоћа”. ЈКП „Чистоћа” званично преузима објекте, основна средства и запослене за ову врсту делатности 01.12.2012. године.

2017. године отвара се и званично почиње са радом Центар за разврставање и привремено складиштење рециклажних материјала и посебних токова отпада.