Служба одношења смећа

Служба одношења смећа врши послове сакупљања и транспорта комуналног отпада и секундарних сировина. 

Амбалажни отпад се сакупља и одваја од комуналног отпада на месту његовог настанка путем жичаних контејнера и типизираних пласичних контејнера постављених на различитим локацијама у граду. Из угоститељских објеката у ужем центру града амбалажни отпад се преузима путем кеса. 

Преузимање амбалажног отпада врши се по устаљеној динамици у две смене свих седам дана у недељи, осим у насељу Шумарице где се амбалажни отпад из плавих пластичних канти преузима два пута месечно - прве и треће среде у месецу.  

Сакупљање и транспорт амбалажног отпада обавља се специјализованим возилима аутосмећарима, аутоподизачима и камионима.

Оваквим начином сакупљања и транспорта амбалажног отпада врши се његова примарна селекција ради даље прераде рециклажом.

За одлагање папирне и картонске амбалаже намењени су специјализовани пластични контејнери плаве боје, за одлагање  лименки, ПЕТ и тетра пак амбалаже контејнери жуте боје, а стакла контејнери црвене боје.

Служба одношења смећа поред транспорта, врши преузимање и откуп од физичких и правних лица:

 • електричног и електронског отпада,
 • отпадних акумулатора,
 • отпадних гума.

По пријавама физичких и правних лица електрични и електронски отпад се преузима сваког четвртка у месецу. 

Откуп електричног и електронског отпада врши се по цени од 10,00 дин/кг (физичка и правна лица), осим за следеће категорије ЕЕ-отпада чија откупна цена износи 2,00 дин/кг:

 • Уређаји за грејање (грејалице, електрични радијатори...),
 • Мали кућни апарати (усисивачи, уређаји за чишћење, шивење, пеглање, шишање, тостери, фритезе, млинови....),
 • LCD/TFT монитори и телевизори
 • Опрема широке потрошње за разоноду (радио апарати, видео камере, аудио појачала, видео рекордери, музички инструменти, електричне играчке...),
 • Медицински помоћни апарати (апарати за анализу, за хлађење, радиотерапијска опрема...).

Откупна цена акумулатора преузетих од физичких и правних лица износи 38,00 дин/кг.

Ове врсте отпада се предају овлашћеним оператерима који поседују одговарајуће дозволе на даљи третман.

ДИНАМИКА ОДВОЗА СМЕЋА

Динамика одвоза смећа за поједине улице или делове града одређена је на основу количине и врсте отпада који настаје у тим улицама или насељима, типу становања, броју трговинских радњи, броју посуда за одлагање смећа и фреквенцији саобраћајница за одређено насеље (у даљем тексту ЗОНЕ).

Улице у којима се смеће одвози 7 пута недељно – ЕКСТРА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 4 пута недељно – ПРВА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 3 пута недељно – ДРУГА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 2 пута недељно – ТРЕЋА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози 1 пута недељно – ЧЕТВРТА ЗОНА
Улице у којима се смеће одвози са сабирног места – ПЕТА ЗОНА 


ОДВОЗ СМЕЋА СА САБИРНОГ МЕСТА

На основу члана 9. став 4. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града Крагујевца” бр. 09/02), ЈКП Шумадија Крагујевац одређује сабирно место са кога се врши одвоз смећа.

Уколико је улица непроходна за возила („смећаре”) ЈКП Шумадија Крагујевац, због неадекватне коловозне подлоге, великог успона, недовољне ширине или ако је слепа и без окретнице на свом крају, смеће из тих улица се одвози са тзв. „сабирног места”.

Одлуку о непроходности улице и безбедан улазак камиона ЈКП Шумадија Крагујевац по раднике и имовину предузећа, као и грађана, доноси техничка комисија ЈКП Шумадија Крагујевац о чему сачињава записник.

Сабирно место за ову врсту улица одређује ЈКП Шумадија Крагујевац, територијална Месна заједница и комунална инспекција, о чему сачињавају записник. 

Сабирно место се формира на јавној површини, тако да својом наменом не угрожава безбедност саобраћаја и пешака. Канте са смећем грађани одлажу на сабирно место у дане предвиђене Планом одвоза смећа за ту улицу. Обавеза ЈКП Шумадија Крагујевац је да после одвоза смећа сабирно место остане чисто и уредно. 

У случају да се у некој од улица стекну технички услови за несметан и безбедан улазак камиона који врше одвоз смећа, ЈКП Шумадија Крагујевац ће укинути сабирно место, а одвоз смећа обављаће се несметано по плану и програму.

По стицању ових услова, ова категорија корисника услуга преводи се у неку од зона у зависности од броја недељног одвоза смећа.

ЈКП Шумадија Крагујевац у циљу бржег и ефикаснијег сакупљања крупног (кабастог) отпада са подручја града (стари намештај, столарија, санитарија и слично) организује њихово бесплатно преузимање сваке прве и треће суботе у месецу, и то:

 • Прва субота у месецу - сакупљање из месних заједница Аеродром, Сушица, Вашариште, Денино брдо и Сунчани брег;
   
 • Трећа субота у месецу - сакупљање из месних заједница Пивара, Ердоглија, Багремар, Палилуле и Станово;
   
 • Радним данима - по позиву грађана или оно што се уочи приликом обиласка терена, као и сакупљање из центра града (Бубањ и Лепеница 1, 2 и 3). 

Сакупљање кабастог отпада на локацијама где се сакупљање отпада врши путем канти:

 •  Једном месечно по позиву, а сабирно место ће бити договорено са представницима месних заједница (Маршић, Бресница, Белошевац, Ердеч, Грошница, Корићани и Петровац)

Примарни циљ акције је да се грађани ослободе кабастог отпада као што је стари намештај, столарија и санитарије.
У кабасти отпад не спада грађевински отпад, зелени отпад и делови аутомобила.

Грађани могу да пријаве одношење кабастог отпада корисничком центру ЈКП Шумадија Крагујевац на телефоне 034/501-180; 034/501-181; 060/2341050, бесплатним позивом на број телефона 0800350034 или путем email-a: kontaktcentar@jkpsumadija.rs

    За обављање ове делатности користе се специјализована возила:

 • Аутосмећари (18 возила) за сакупљање и транспорт комуналног отпада из: контејнера запремине 1,1 m³, канти запремине 140 литара са градског подручја и кеса са сеоског подручја;

 • Четири аутоподизача за сакупљање и транспорт комуналног отпада путем контејнера запремине 5 m³ и 7 m³ и прес контејнера запремине 10 m³;

 • Два специјална возила „грајфер“ за сакупљање и транспорт крупног комуналног отпада са дивљих депонија. 

На територији града постављено је око 2.300 контејнера на различитим локацијама у граду и око 4.000 канти запремине 140 литара које су подељене индивидуалним домаћинствима у великом броју насеља. Од почетка 2020. године замењено је 50  дотрајалих и оштећених металних контејнера и постављено 120 пластичних контејнера, запремине 1,1 m³ на 60 локација у граду за разврставање амбалажног отпада (плави за одлагање папира и картона и жути за лименке, ПЕТ и тетра пак амбалажу). Подељено је и 1100 плавих пластичних канти које су намењене примарној селекцији амбалажног отпада у домаћинствима индивидуалног типа становања у насељу Шумарице.   

У сеоским насељима врши се подела кеса за сакупљање отпада два пута у току месеца.

Поред наведених посуда и кеса у експлоатацији је и 96 корпи, тзв. „чамаца“ запремине 5 m³ и 7 m³ за сакупљање индустријског и грађевинског отпада и 5 прес контејнера запрамине 10 m³  за сакупљање и сабијање, односно пресовање комуналног отпада.

Компанија “Секопак”, оператер за управљање амбалажним отпадом на територији Србије, крајем 2019. године дала је на коришћење ЈКП Шумадија Крагујевац 140 пластичних контејнера за раздвајање секундарних сировина и то 60 плавих контејнера намењених за папир и картонску амбалажу, 60 жутих за пет амбалажу и лименке, а 20 црвених за стаклену амбалажу. На 20 локација постављено je по три контејнера, а на 40 локацијa по два.

Настављајући своју примарну мисију очувања и заштите животне средине, у сарадњи са компанијом „Секопак“,  постављена су два „Оригами" контејнера намењена прикупљању стаклене амбалаже и 3 рециклажна острва за разврставање амбалажног отпада. Свако острво чине три мања контејнера који ће омогућити грађанима да приликом одлагања отпада раздвајају папир, картон, лименке, пластику и стакло.   

Руководилац Службе одношења смећа је Марко Гавриловић.