Сектор чистоће

Image

Основна делатност Сектора чистоћe је обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа, а то су:

  • сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;

  • одржавање чистоће на површинама јавне намене - чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, као и одржавање јавних тоалета;

  • делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);

  • димничарске услуге - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;

  • сакупљање и транспорт опасног отпада (отпадних акумулатора, електричног и електронског отпада);

        Руководилац Сектора чистоће је Марија Николић, дипл.биолог-еколог
        
 е-mail: marija.nikolic@jkpsumadija.rs
Image