Рекламације

Image

ЈКП Шумадија Крагујевац, у складу са чланом 56. став 2. Закона о заштити потрошача (“Службени гласник РС” број 62/2014) истиче следеће 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О НАЧИНУ И МЕСТУ ПРИЈЕМА РЕКЛАМАЦИЈА 

 

         Потрошач може изјавити рекламацију на квалитет извршене услуге и наплату услуге и то: 

 1.  Лично, попуњавањем приговора у канцеларији услужног корисничког центра ЈКП Шумадија Крагујевац, улица Краља Петра I број 22, рекламације за услуге паркирања у пословницама ЈКП Шумадија Крагуевац у ТЦ Раднички, 27. марта број 19 и у Тржници Аеродром, Светогорска број 4;
 2.  Усменим путем на телефон корисничког центра ЈКП Шумадије Крагујевац коришћењем бесплатне линије: 0800 350-034;
 3.  Путем поште на адресу ЈКП Шумадија Крагујевац, улица Индустријска 12;
 4.  Путем електронске поште на адресу reklamacije@jkpsumadija.rs
          

               Лице задужено за рекламације:           

                           Валентина Вељић
       Руководилац службе корисничког центра

 

 • На основу одредби члана 29. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац, директор предузећа дана 29.04.2022. године доноси следеће:

                                                                                                                       Р е ш е њ е
  Образује се саветодавно тело у следећем саставу.

  1.    Зорица Симовић – председник
  2.    Марија Николић – члан
  3.    Јован Мишковић – члан
  4.    Ненад Петковић – члан
  5.    Зоран Николић – председник Организације потрошача Крагујевац

  Задатак саветодавног тела је да даје мишљење трговцу односно ЈКП Шумадија Крагујевац, када одлучује о правима и обавезама потрошача услуга од општег економског интереса. 

  Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредбама чл. 82 став 4. Закона о заштити потрошача.

 • На основу одредби члана 29. Статута ЈКП Шумадија Крагујевац , директор предузећа дана 19.11.2020. године доноси следеће:

                                                                                                                       Р е ш е њ е
  Образује се комисија у следећем саставу:

  1.    Валентина Вељић – председник
  2.    Наташа Павловић – члан
  3.    Дарко Зечевић – члан
  4.    Марина Живојиновић – члан
  5.    Јелена Филиповић – члан – представник Организације потрошача Крагујевац

  Задатак комисије је да решава по рекламацијама потрошача на пружање услуга од општег економског интереса од стране трговца – ЈКП Шумадија Крагујевац. 
   
  Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредбама чл. 92. став 2. Закона о заштити потрошача.