Радови на реконструкције зелене пијаце „Центар“ продужени до краја године

Реконструкција најстарије пијаце на територији града Крагујевца, зелене пијаце „Центар“ започела је 22. маја 2020. године.

Почетком јула месеца прошле године дошло је до урушавања дела зида на самом објекту што је у великој мери продужило предвиђени рок завршетка радова.

Како планирани радови на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице нису завршени у Уговором предвиђеном року, Наручилац радова је донео Одлуку о измени уговора у делу извођења додатних радова, а који нису били предмет првобитног Уговора и који су постали неопходни.

Чланом 6. основног Уговора предвиђено је да разлог за продужетак рокова између осталог могу бити и непредвиђени радови за које Извођач приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести, што у конкретном случају подразумева радове на фасади матичног објекта.

Разлог за измену Уговора је стручно мишљење Надзорног органа за вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на реконструкцији постојећег објекта централне пијаце са изградњом подземне гараже и нове надстрешнице.

Сви радови на реконструкцији објекта изводе се уз сагласност Завода за заштиту споменика културе, Градске управе, одн. Надзорног органа и извођача радова, а у складу са конзерваторским принципима који се примењују приликом санирања историјских објеката, односно непокретних културних добара.

Завод за заштиту споменика културе Крагујевца са конзеваторским надзором на основу ситуације на терену, донео је Закључак којим је констатовано да пројектном документацијом нису у довољној мери обухваћени радови на санацији фасаде матичног објекта. Имајући у виду стање фасаде и обим предвиђених радова констатовано је да су радови на фасади изостављени, односно предвиђени су били само радови на скидању слојева старе боје и бојење акрилним бојама са делимичним глетовањем фасаде.

Током реконструкције утврђено је да је стање фасадних површина такво да је потребна озбиљна санација фасадног система. Та санација подразумева све неопходне радове: обијање свих оштећених површина са чишћењем до здраве зидне подлоге, припрему тих површина и малтерисање квалитетним малтерима на бази креча без употребе цемента, ретуширање фасадне пластике, односно израда и уградња одливака фасадне пластике, скидање старе боје и завршно бојење силиконским бојама у два тона, као и израда вештачког камена у свему по угледу на аутентично.

Рок за извођење радова продужава се за нових 125 радних дана почев од 13. јула 2021. године.

Иначе, овом реконтрукцијом објекат ће задржати свој првобитни изглед, али ће имати и нове садржаје који ће одговарати самом објекту.  Поред реконструкције матичне зграде и уређења платоа, биће изграђена подземна гаража са 53 паркинг места и надстрешнице са издвојеним млечним павиљонима.

Вредност радова, које средствима из дугорочног инвестиционог кредита финансира ЈКП Шумадија, овом изменом увећана је на 333.836.300,51 динара без ПДВ-а.